Ekonomiskt sammandrag, januari - december 2019:
(Jämförelsesiffror inom parentes avser perioden januari – december 2018)

 • Bankens rörelseresultat uppgick per den 31 december till 131,6 mkr (145,7 mkr).
 • Räntenettot har fortsatt en positiv utveckling under 2019 vilket förklaras till stor del av ökade utlåningsvolymer och uppgår till 198,5 mkr (169,0 mkr).
 • Provisionsnettot uppgick till 128,8 mkr (151,4 mkr) per 31 december 2019. Minskningen beror till stor del på lägre hypoteksprovisioner som grundar sig i lägre provisionsmarginaler samt lägre kreditvolym.
 • Kostnaderna 2019 blev högre än jämförande period 2018 och uppgick till 235,4 mkr (208,1 mkr). Det beror på en ökning av personal- och konsultkostnader samt en nedskrivning av immateriella tillgångar.
 • Kreditförlusterna per 31 december 2019 uppgick till -3,8 mkr (-0,5 mkr). Banken har bedömt gamla reserveringar som konstaterade kreditförluster och ett fåtal engagemang har bytt reserveringsnivå under 2019 vilket bidragit till en ökning av kreditförluster.
 • Likviditetstäckningsgraden (LCR) ökade under 2019 till 297 % (269 %).

Viktiga händelser, januari - december 2019:

 • En fjärde och femte emission av seniora obligationer om 500 mkr vardera ställdes ut under 2019. Det fanns ett stort intresse från marknaden då även dessa emissioner blev övertecknade.
 • Banken bibehåller kreditrating A- med stable outlook av kreditratinginstitutet Nordic Credit Ratings (NCR). I sin bedömning lyfter NCR bankens stabila ägarskap, goda riskhantering, starka intjäningsförmåga och de låga kreditförlusterna. Banken är en av få sparbanker med en officiell rating.
 • I januari 2019 avyttrade banken 100 % av dotterbolaget Rekarne Mäklarteam AB.
 • Banken sålde en tredjedel av sina aktier i Portfolio Försäkra AB till Bergslagens Sparbank AB. Sparbanken Rekarne AB, Sparbanken Västra Mälardalen och Bergslagens Sparbank AB äger sedan augusti varsin tredjedel.
 • Efter att ha arbetat med bankens varumärke i sju år blev Sinnebild i Eskilstuna AB under kvartal två ett helägt dotterbolag till Sparbanken Rekarne AB.
 • Valvet, bankens nyskapade mötesplats för företag, invigdes i april och har under året haft ett flertal event.
 • I början av föregående år presenterade banken Varmt om hjärtat, en portal för crowdfunding av lokala projekt. Sparbanken Rekarne AB var den första banken att lansera en crowdfunding portal i Sverige. Under 2019 nådde totala insamlingen över 1 miljon kronor till olika projekt via portalen.

För mer information:

Mats Bengtsson
VD, Sparbanken Rekarne
016-15 81 19

Haukur Andrésson
Finanschef, Sparbanken Rekarne
016-15 82 64