2021-02-08 10:00

Bokslutskommuniké 2020 för Sparbanken Rekarne AB

Rättelse: Bokslutskommunikén ligger nu med som bilaga, ej längre som länk.

– Trots ett utmanande 2020 levererar banken ett bättre resultat än 2019. Vi och de andra i sparbankskollektivet har de nöjdaste kunderna – både inom privat- och företagssegmentet. Våra medarbetare trivs med att komma till jobbet om morgnarna och dessutom har vi en god kapitalställning och en stark likviditet, säger tf vd Timo Haavisto.    

Ekonomiskt sammandrag, kvartal fyra, oktober-december 2020:
(Jämförelsesiffror inom parantes avser kvartal 3, juli-september 2020)

 • Rörelseresultatet efter kreditförluster för bankens fjärde kvartal 2020 slutade på 32,6 mkr (34,0 mkr). Det är ett lägre rörelseresultat än föregående kvartal trots högre intäkter. Det lägre resultatet beror på högre personalkostnader, IT-kostnader samt något lägre återvinningar av kreditreserveringar.
 • Det lägre räntenettot i kvartal fyra i jämförelse med kvartal tre speglas av en negativ Stibor, högre avgift för insättargaranti än tidigare förväntat samt minskad utlåning till allmänheten. Räntenettot för kvartal fyra uppgår till 49,9 mkr (53,9 mkr).
 • Provisionsnettot är betydligt högre i kvartal fyra, 41 mkr vilken kan jämföras med årets tredje kvartal som hade 31,6 mkr i provisionsnetto. Det starka provisionsnettot har fått effekter av engångskaraktär men även av att marknaden fortsatt utvecklats positivt.
 • Rörelsekostnaderna landar på 62,9 mkr under årets fjärde kvartal. Det är högre i jämförelse med det tredje kvartalet (57,1 mkr) och beror på ökade IT- och personalkostnader.
 • Bankens kreditförluster inklusive kreditreserveringar minskade med nästan 2 mkr (3,9 mkr) under kvartal fyra. Detta till följd av återvinning pga. Förbättrade makrovariabler främst vad avser arbetslöshet och huspriser. Banken har också lägre volym i utlåning till allmänheten vilket bidragit till lägre kreditreserveringar.
 • Bankens totala affärsvolym uppgick per den 31 december 2020 till 46 745 mkr (46 345 mkr). Bankens inlåning fortsätter att öka och har ökat med ca 1% sedan föregående kvartal och 13,9% sedan årsskiftet. Bankens förmedlade fond- och försäkringsvolymer har fortsatt att öka till följd av den fortsatta tillväxten på marknaden.
 • Total kapitalrelation uppgick till 20,1 % (18,6 %).
 • Likviditetstäckningsgraden uppgick till 348 % (349 %) och ligger därmed fortsatt på en stabil nivå.

Viktiga händelser, oktober-december 2020:

 • Sparbanken Rekarne AB har under kvartal fyra beslutat att utse Annika Helg till ny vd. Annika Helg påbörjar sin anställning hos banken den 3 maj 2021.
 • Spridningen av covid-19 har varit stor under det fjärde kvartalet och nya striktare restriktioner har införts. Banken har vidtagit åtgärder för att säkerställa att antal kunder i banklokalerna inte överskrider de nya restriktionerna och har satsat på att bemöta kunderna via digitala kanaler.
 • Efter kraftiga fall i BNP under första halvåret verkar ekonomin ha klarat sig bättre under det andra halvåret. Den ekonomiska politiken är fortsatt mycket expansiv och länder har inte stängt ner i samma utsträckning som under våren. Nedgången av Sveriges BNP för 2020 stannade på 3 %.
 • Riksbanken har under pandemin haft fokus på att hålla räntorna låga, se till att det finns god tillgång till likviditet och samtidigt ha en inflation som är i linje med inflationsmålet. Detta för att skapa goda förutsättningar för den svenska ekonomin att återhämta sig efter coronapandemin.
 • Banken hjälper Ung Företagsamhet Södermanland att digitalisera företagspitchen. Satsningen är en del av Coronakampen, Sparbanken Rekarnes satsning för att kunna erbjuda extra stöd i dessa oroliga tiden.
 • Sparbanken Rekarne tar ansvar- inte bara för våra affärer utan även för samhället i stort. Sedan 1996 har banken tillsammans med Sparbanksstiftelsen Rekarne återinvesterat mer än 290 mkr i lokal utveckling.
 • Under kvartal fyra stod det klart att banken säljer ännu en andel av intressebolaget Portfolio försäkra AB. Tillträdet av ytterligare ägare sker 12 januari 2021.

För mer information:

Timo Haavisto
Tf vd, Sparbanken Rekarne
016-15 81 09

Haukur Andrésson
Finanschef, Sparbanken Rekarne
016-15 82 64

Silvia Yashoe
Ekonomichef, Sparbanken Rekarne
016-15 81 02

Denna information är sådan information som Sparbanken Rekarne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 februari 2021 klockan 10:00 CET.