Ekonomiskt sammandrag för kvartal 4, oktober - december 2019:
​(Jämförelsesiffror inom parantes avser kvartal 3, juli - september 2019)

 • Bankens rörelseresultat för kvartal 4 uppgick till 27,7 mkr (31,6 mkr) vilket är något lägre än föregående kvartal, men förklaras främst av lägre övriga rörelseintäkter där vi i Q3 hade stora reavinster. Höga allmänna administrationskostnader balanseras av låga avskrivningskostnader.
 • Räntenettot stabiliseras på grund av avtagande volymtillväxt och uppgick till 51,2 mkr (51,1 mkr). Ränteintäkterna ökade med 0,1 mkr till följd av ökande volym men ökningen av räntekostnaden var i princip lika stor främst via obligationsprogrammet.
 • Provisionsnettot stärktes med 0,7 mkr jämfört med föregående kvartal. Lägre provisioner från hypoteksutlåning kompenserades av högre värdepappersprovisioner. Provisionsnettot uppgick till 32,6 mkr (31,9 mkr) för kvartal 4.
 • Kostnaderna var 1,4 mkr lägre under detta kvartal och uppgick till –61,7 mkr (-63,1 mkr). Skillnaden på kostnader är ändå stora, avskrivningar (och nedskrivningar) är 10,8 mkr lägre i kvartal 4 men personalkostnader och konsulttjänster är nästan 9,0 mkr högre.
 • Kreditförlusterna uppgick till -0,4 mkr (+0,3 mkr) under kvartalet.
 • Affärsvolymen ökade med 2,3 % under kvartalet och uppgick till 45,0 miljarder (44,0 miljarder).
 • Total kapitalrelation minskade till 17,0 % (17,7 %) främst på grund av nya regelverk och fortsatt tillväxt i utlåningen.
 • Likviditetstäckningsgraden uppgick till 297 % (289 %) vilket är en betryggande nivå.

Viktiga händelser, oktober - december 2019:

 • En femte emission av seniora obligationer om 500 mkr ställdes ut i början av det fjärde kvartalet. Det fanns ett fortsatt stort intresse från marknaden då även denna emissionen blev övertecknad.
 • Banken bibehåller kreditrating A- med stable outlook av kreditratinginstitutet Nordic Credit Ratings (NCR). I sin bedömning lyfter NCR bankens stabila ägarskap, goda riskhantering, starka intjäningsförmåga och de låga kreditförlusterna. Banken är en av få sparbanker med en officiell rating.
 • Sparbanken Rekarne och Mälardalens högskola (MDH) stärker sitt samarbete och har ingått ett strategiskt avtal om samproduktion inom områdena forskning, utbildning och fortbildning. Målsättningen är att det långsiktiga samarbetet ska bidra till en innovativ region.
 • Sparbanken Rekarne erbjuder nu betalmetoden Apple Pay till sina kunder. Apple Pay är en mobil betaltjänst som är smidig och enkel att använda. Tjänsten fungerar med kundens vanliga Apple-enheter, och bidrar till säkra betalningar i butiker, appar eller på webben.
 • I början av 2018 presenterade banken Varmt om hjärtat, en portal för crowdfunding av lokala projekt. Rekarne var den första banken att lansera något sådant i Sverige. Nu har över 1 miljon kronor samlats in på olika projekt via portalen.

​​För mer information:

Mats Bengtsson
​VD, Sparbanken Rekarne
​016-15 81 19

Haukur Andrésson
​Finanschef, Sparbanken Rekarne
​016-15 82 64