En fortsatt god utveckling av 2018 vilket resulterade i ett rörelseresultat för koncernen på 152 mkr, en ökning med 23,5 % jämfört med 2017. 

Tillväxtökning på utlåningen i egen portfölj under året har bidragit till att affärsvolymen och räntenettot haft en god utveckling.

Ekonomiskt sammandrag januari – december 2018:

 • Koncernens rörelseresultat uppgick per den 31 december till 152,0 mkr (123,1 mkr).
 • Räntenettot har fortsatt en positiv utveckling under 2018 vilket förklaras till stor del av ökade utlåningsvolymer och uppgår till 168,8 mkr (152,5 mkr).
 • Provisionsnettot uppgick till 176,7 mkr (194,1 mkr) per 31 december 2018. Minskningen beror till stor del på förändringar i koncernstrukturen samt lägre aktivitet på bostadsmarknaden under 2018.
 • Kostnaderna 2018 blev något högre än jämförande period 2017 och uppgick till 236,0 mkr (234,1 mkr).
 • Kreditförlusterna per 31 december 2018 uppgick till -0,5 mkr (-3,2 mkr).
 • Sen den 1 januari 2018 slutade volymer för Premiepensionssystemet (PPM) att ingå i den
 • totala affärsvolymen. Detta till trots så har volymen ökat med 1 051 mkr, men rensat för denna effekt har affärsvolymen ökat med 1 883 mkr.
 • Total kapitalrelation har under 2018 sjunkit till 18,7 % (21,6%), detta pga. nya regelverk och ökade utlåningsvolymer.
 • Likviditetstäckningsgraden (LCR) minskade under 2018 till 269 % (329 %), Dock anser
 • koncernen att 269 % i LCR är en klart stabil nivå att ligga på.

(Jämförelsesiffror inom parantes avser perioden januari – december 2017)

Viktiga händelser, oktober - december 2018:

 • Koncernen genomförde sin tredje emission av seniora obligationer som resulterade i
 • likvida medel om 350 mkr. Emissionen anses vara lyckad detta då marknaden varit väldigt
 • volatil vid transaktionstillfället.
 • Moderbolaget Sparbanken Rekarne AB tilldelades kreditrating A- med stable outlook av
 • kreditratinginstitutet Nordic Credit Ratings (NCR).
 • Under kvartal 4 kom Sparbanken Rekarne AB överens med Fastighetsbyrån i Södertälje om
 • en försäljning av Sparbankens dotterbolag Rekarne Mäklarteam AB. Försäljningsdatum sattes till 14/1 2019.

För mer information:

Mats Bengtsson
VD, Sparbanken Rekarne
016-15 81 19

Haukur Andrésson
Ekonomichef, Sparbanken Rekarne
016-15 82 64