Ekonomiskt sammandrag kvartal 2, april-juni 2020:
(Jämförelsesiffror inom parantes avser kvartal 1, januari-mars 2020)

 • Bankens rörelseresultat efter kreditförluster för andra kvartalet uppgick till 26,6 mkr (43,6 mkr). Under årets andra kvartal har kreditreseveringarna ökat vilket bidragit till ett lägre kvartalsresultat. Förra kvartalet såldes även en andel av intressebolaget Portfolio Försäkra AB som bidrog till ett starkt resultat.
 • Räntenettot uppgick till 55,8 mkr (54,0 mkr). Det starka räntenettot är till följd av den stigande stibor.
 • Provisionsnettot uppgick till 29,4 mkr (30,0 mkr) under Q2. Trots att bankens förvaltade volymer har återhämtat sig finns en eftersläpning av provisionsintäkterna.
 • Rörelsekostnaderna landar på 55,9 mkr (47,7 mkr) under Q2 2020. Under tider som dessa är tekniska lösningar att prioritera, detta har gjort att IT-kostnaderna har ökat under andra kvartalet.
 • Kreditförlusterna inklusive kreditreserveringar ökade med 5,4mkr under andra kvartalet. Effekterna av Covid-19 förutspås bli mer långdragna än tidigare förväntan. Förändringen i nya estimerade makrovariabler har då lett till en ökning av kreditreserveringarna.
 • Bankens totala affärsvolym uppgick per 30 juni 2020 till 45 554 mkr, att jämföra med 31 mars 2020 där affärsvolymen uppgick till 43 650 mkr. Banken inlåning fortsätter att öka markant och har ökat med 9,7 % sedan årsskiftet. Bankens förmedlade fond- och försäkringsvolymer har ökat i värde i samband med återhämtningen på marknaden.
 • Total kapitalrelation uppgick till 18,5 % (18,5 %).
 • Likviditetstäckningsgraden uppgick till 366 % (282 %) och ligger därmed fortsatt på en stabil nivå.

Viktiga händelser, april-juni 2020:

 • Efter andra kvartalet med ytterligare tre månader i pandemins spår börjar allt fler länder markera någon form av konjunkturell botten. Många länder valde att öppna och försöka återgå till det nya normala efter flera veckors nedstängning men den tilltagande smittspridningen har redan fått länder att återinföra vissa restriktioner.
 • Ett historiskt ras i marknaden vid kvartal ett följdes av en lika historisk återhämtning vid kvartal två. Vid andra kvartalets utgång var OMX Stockholm 30 på samma nivå som innan WHO meddelade att Covid-19 klassades som en pandemi.
 • Som en konsekvens av att Sparbanken Rekarne är på väg in i en ny utvecklingsfas har bankens styrelse och vd gemensamt kommit fram till att banken behöver ett nytt ledarskap. Bankens styrelse har därför beslutat att byta verkställande direktör. Timo Haavisto tillträder som tillförordnad vd tills en ny utses.
 • Banken har sålt två av sina dotterbolag, Rekarne Funding AB och RIK Matematik AB under andra kvartalet.

För mer information:

Timo Haavisto
Tf vd, Sparbanken Rekarne
016-15 81 09

Haukur Andrésson
Finanschef, Sparbanken Rekarne
016-15 82 64

Silvia Yashoe
Ekonomichef, Sparbanken Rekarne
016-15 81 02