Tillväxtökning på utlåningen i egen portfölj plus den sammantaget positiva börsutvecklingen under kvartal 2 har bidragit till att affärsvolymen och räntenettot haft en god utveckling. Till det har banken även haft extra intäkter bland annat genom utdelningar vilket förbättrat resultatet.

Ekonomiskt sammandrag kvartal 2, april - juni 2019:
(Jämförelsesiffror inom parantes avser kvartal 1, januari-mars 2019)

 • Bankens rörelseresultat efter kreditförluster för andra kvartalet uppgick till 37,8 mkr (34,4 mkr). I jämförelse med föregående kvartal är både intäkter och kostnader högre.
 • Räntenettot fortsätter att öka i positiv riktning till följd av den goda tillväxten samt en ökad räntemarginal. Räntenettot uppgick till 50,3 mkr (46,0 mkr).
 • Provisionsnettot uppgick till 31,8mkr( 32,5 mkr) för kvartal 2. Det är en fortsatt effekt av det ändrade avtalet med Swedbank Hypotek och Folksam, samt ökade upplåningskostnader för Swedbank Hypotek.
 • Rörelsekostnaderna landar på 58,3mkr (52,4 mkr) under kvartal två 2019.
 • Kreditförlusterna uppgick till -2,7 mkr (-1,0 mkr) under kvartalet. Ökningen beror främst på att banken har rensat gamla reserveringar och ett fåtal engagemang har fått en ökad kreditrisk.
 • Koncernens totala affärsvolym uppgick per 30 juni 2019 till 43 756 mkr i jämförelse med 31 december 2018 som var, 41 497 mkr. Det är en ökning med 5,4 %.
 • Total kapitalrelation uppgick till 17,7% (17,6 %).
 • Likviditetstäckningsgraden uppgick till 328% (308 %) och ligger därmed fortsatt på en hög och stabil nivå.

Viktiga händelser, april - juni 2019:

 • Bankens utlåningstillväxt är fortsatt god där företag driver tillväxten för tillfället.
 • En fjärde emission av seniora obligationer om 500 mkr utfördes under andra kvartalet 2019. Det fanns ett stort intresse från marknaden då emissionen blev övertecknad.
 • Efter att ha arbetat med bankens varumärke i sju år blev Sinnebild Reklambyrå under kvartal två ett helägt dotterbolag till Sparbanken Rekarne.
 • Valvet, bankens nyskapade mötesplats för företag, invigdes i april och är redan uppe i 42 betalande medlemmar.
 • Banken hamnar på topp 10-listan i tidningen dagens industri, för mest lönsamma banker i Sverige.
 • Tisdagen den 21 maj lanserades Google Pay för Sparbanken Rekarnes kunder. Det är ett modernt, snabbt, och säkert sätt att kunna betala i butik, appar och på nätet.
 • Varmt om hjärtat fortsätter att växa. Det finns just nu sex pågående projekt. 

För mer information:

Mats Bengtsson 
VD, Sparbanken Rekarne
016-15 81 19

Haukur Andrésson
Ekonomichef, Sparbanken Rekarne
016-15 82 64