Tillväxtökning på utlåningen i egen portfölj plus positiva börsutveckling under kvartal 1 har bidragit till att affärsvolymen och räntenettot haft en god utveckling.

Ekonomiskt sammandrag kvartal 1, januari - mars 2019:

  • Bankens rörelseresultat efter kreditförluster för första kvartalet uppgick till 26,5 mkr (25,9 mkr). I jämförelse med föregående kvartal är både intäkter och kostnader lägre.
  • Räntenettot fortsätter att stärkas tack vare den goda tillväxten samt ökad räntemarginal och uppgick till 46 mkr (45 mkr).
  • Provisionsnettot minskade under första kvartalet 2019 till följd av ändrade avtal med Swedbank Hypotek och Folksam. Provisionsnettot uppgick till 32,5 mkr( 38,0 mkr) för kvartal 1.
  • Kostnaderna inklusive kreditförluster var lägre än under sista kvartalet 2018 och uppgick till -53,4 mkr (-60,2 mkr). Anledningen till de minskade kostnaderna beror på ombyggnation som genomfördes i slutet av 2018.
  • Kreditförlusterna uppgick till -1 mkr (-0.2 mkr) under kvartalet.
  • Affärsvolymen ökade med 3 % under kvartalet och uppgick till 42,8 miljarder (41,5 miljarder).
  • Total kapitalrelation minskade till 17,6 % (18,7 %) främst på grund av fortsatt tillväxt i utlåningen.
  • Likviditetstäckningsgraden uppgick till 308 % (269 %) och ligger därmed på en hög och stabil nivå.

(Jämförelsesiffror inom parantes avser kvartal 4, oktober -december 2018)

Viktiga händelser, januari - mars 2019:

  • Per den 14/1 avyttrade Sparbanken Rekarne AB 100 % av dotterbolaget Rekarne Mäklarteam AB. Reavinsten som uppstod vid försäljningen landade på 8 mkr.
  • Intjäningen i banken är fortsatt god, vilket främst beror på stabila ökningar på affärsvolymen och räntenettot samtidigt som kostnaderna är under kontroll.

För mer information:

Mats Bengtsson
VD, Sparbanken Rekarne
016-15 81 19

Haukur Andrésson
Ekonomichef, Sparbanken Rekarne
016-15 82 64