En fortsatt god utveckling av 2018 vilket resulterade i ett rörelseresultat för koncernen på 127 mkr, en ökning med 31 % jämfört med första halvåret 2017.

Tillväxtökning på utlåningen i egen portfölj har bidragit till att affärsvolymen och räntenettot haft en god utveckling. Den totala affärsvolymen har ökat med 7 % sedan årsskiftet.

Ekonomiskt sammandrag, januari – september 2018:

 • Koncernens rörelseresultat uppgick per den 30 september till 125 mkr (97 mkr).
 • Räntenettot har fortsatt en positiv utveckling och uppgår till 124 mkr (113 mkr).
 • Provisionsnettot uppgick till 133 mkr (143 mkr) och minskningen beror till stor del på förändringar i koncernstrukturen samt låg aktivitet på värdepappersmarknaden.
 • Kostnaderna ligger i linje med jämförande period 2017, 170 mkr (170 mkr).
 • Kreditförlusterna för första halvåret uppgick till -0,3 mkr (-1,1 mkr).
 • Sen den 1 januari 2018 slutade volymer för Premiepensionssystemet (PPM) att ingå i den totala affärsvolymen. Detta till trots så har volymen ökat med 1 926 mkr, men rensat för denna effekt har affärsvolymen ökat med 2 758 mkr.
 • Total kapitalrelation har under 2018 sjunkit till 20,3 % (21,6 %), detta främst pga. ökade utlåningsvolymer.
 • Likviditetstäckningsgraden (LCR) ökade under det tredje kvartalet till 436 % (329 %).

Viktiga händelser, juli - september2018:

 • Den 26 september 2018 genomförde koncernen sin andra emittering av seniora obligationer (MTN). Även i denna transaktion hämtades 500 mkr in från marknaden. Dock påverkade inte denna transaktion kvartalets balansomslutning då likviddagen sattes till den 4 oktober 2018.
 • Under tredje kvartalet 2018 ökade utlåningen i egen balansräkning med 690 mkr. Koncernen ser fortsatt en stor efterfrågan på krediter från både privat och företagskunder.
 • Kreditförlusterna var positiva detta kvartal och har varit låga överlag under 2018 vilket tyder på en god kreditkvalité i koncernen.
 • Koncernen har varit huvudsponsor till musikarrangemanget Picnic i parken som hade fyra tillställningar under juli månad och var en stor succé.
 • Koncernen arrangerade en Varmt om hjärtat-konsert med bland artister som Darin och Sabina Ddumba under augusti månad.

För mer information:

Mats Bengtsson
VD, Sparbanken Rekarne
016-15 81 19

Haukur Andrésson
Ekonomichef, Sparbanken Rekarne
016-15 82 64