Sparbanken Rekarne AB (”Emittenten”) har emitterat nya seniora icke-säkerställda obligationer om MSEK 300 med en löptid om 3 år. Räntan för de nya obligationerna kommer löpa med 3 månader Stibor plus 65 räntepunkter och likviddag är den 13 oktober 2020.

Vidare offentliggörs att MSEK 102 har återköpts enligt information i samband med mandatannonsering av den nya emissionen den 6 oktober 2020 till ett pris om 100.082 % av nominellt belopp jämte upplupen ränta. Återköp har skett av Emittentens utestående seniora icke-säkerställda obligationer med förfall den 14 december 2020 (ISIN: SE0011425966) (de ”Utestående Obligationerna”) och den återköpta volymen motsvarar 29 % av totalt utestående nominellt belopp.

För ytterligare information

Swedbank AB (publ)
08-700 90 22

Haukur Andrésson
CFO, Sparbanken Rekarne
016-15 82 64