Ekonomiskt sammandrag kvartal 1, januari - mars 2020:
(Jämförelsesiffror inom parantes avser kvartal 4, september- december 2019)

 • Under det första kvartalet 2020 har banken och samhället upplevt stora förändringar i samband med utvecklingen av Covid-19. De ekonomiska effekterna av Covid-19 har redan synts till i börsen världen över och i finansiella rapporter hos många företag. Covid-19 har påverkat bankens balansräkning och resultaträkning.
 • Bankens rörelseresultat efter kreditförluster för första kvartalet uppgick till 43,6 mkr (27,7 mkr). Att rörelseresultatet är högre i jämförelse med föregående kvartal beror främst på längre rörelsekostnader. Banken har också sålt av ytterligare en andel av sitt aktieinnehav i Portfolio Försäkra AB, vilket bidragit till högre intäkter under detta kvartal.
 • Räntenettot uppgick till 54 mkr (51,2 mkr). Att räntenettot är ca 3 mkr högre än föregående kvartal beror främst på effekten av stigande Stibor samt att förändringen i inlåning och utlåning ännu ej har fått effekt i resultaträkningen.
 • Provisionsnettot uppgick till 30 mkr (32,6 mkr) under Q1. Minskningen speglar det marknadsläge som börsen befinner sig i, vilket visar på att fler väljer att lämna marknaden för ett mer stabilt sparande.
 • Rörelsekostnaderna landar på 47,7mkr (61,4 mkr) under Q1 2020. Historiskt brukar kostnaderna vara något baktunga dvs. lägre i början på året och en ökning allt eftersom året fortskrider.
 • Kreditförlusterna inklusive kreditreserveringar uppgick till -2,3mkr (-0,4 mkr) under Q1. Det avser främst ökningar som skett i Stage 1 och 2. Ökningen beror till stor del på förändringen av makrovariablerna som ändrats i och med den effekt covid-19 pandemin haft på ekonomin.
 • Bankens totala affärsvolym uppgick per 31 mars 2020 till 43 650 mkr, att jämföra med 31 december 2019 där affärsvolymen uppgick till 44 976 mkr. Börsen har haft en brant negång under mars vilket varit en bidragande orsak till volymminskning med 3 %.
 • Total kapitalrelation uppgick till 18,5 % (17,6 %).
 • Likviditetstäckningsgraden uppgick till 282 % (297 %) och ligger därmed fortsatt på en stabil nivå.

Viktiga händelser, januari – mars 2020:

 • Från och med den 8 januari 2020 tillämpas den nya reporäntan som höjdes till 0 %.
 • Världshälsoorganisationen, WHO meddelade den 11 mars 2020 att spridningen av Covid-19 numera klassas som en pandemi. Banken inledde i tidigt skede ett aktivt arbete för att ställa om och bemöta de effekter Covid-19 har på verksamheten och dess kunder och medarbetare.
 • Finansinspektionen beslutade den 16 mars 2020 att sänka den kontracykliska kapitalbufferten från 2,5 % till 0 % i förebyggande syfte för att motverka kreditåtstramningar
 • Covid-19 har haft en negativ effekt på börsen vilket pressat ner bankens provisionsnetto och affärsvolymen under första kvartalet.
 • Banken sålde ytterligare en andel av sitt aktieinnehav i Portfolio Försäkra AB. Försäljningen resulterade i en reavinst på 6 mkr.
 • Banken har ökat sin inlåning med 1,9 % under första kvartalet.

För mer information:

Mats Bengtsson
VD, Sparbanken Rekarne
016-15 81 19

Haukur Andrésson
Finanschef, Sparbanken Rekarne
016-15 82 64

Silvia Yashoe
Ekonomichef, Sparbanken Rekarne
016-15 81 02